• دانشگاه آیت الله بروجردی - تجهيز آزمايشگاه سيالات، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • آموزشکده فنی و حرفه ای الزهرا بوشهر - تجهيز آزمايشگاه سيالات

 • آموزشکده فنی و حرفه ای سنندج - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • آموزشکده سما کرج واحد برادران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • آموزشکده سما مهاباد - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • آموزشکده فنی پسران میبد - تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه اراک - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ترمودینامیک، سیالات

 • دانشگاه اردکان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مقاومت مصالح و سیالات

 • دانشگاه ارومیه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مکانیزمها

 • دانشگاه ارومیه (دانشکده فنی خوی) - تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه اسفراین - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه اصفهان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه الزهرا - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک دینامیک ماشین و ارتعاشات، خاک، هیدرولیک و پنوماتیک، انتقال حرارت

 • دانشگاه انوشيروانی بابل - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • دانشگاه امام حسين (ع) - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک

 • دانشگاه ايلام - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • دانشگاه بابل - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • دانشگاه باهنر کرمان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه بجنورد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • دانشکده بهداشت، ايمني و سلامت تهران - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • دانشکده بهداشت دامغان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • دانشکده بهداشت شهید بهشتی - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشکده بهداشت همدان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشکده بهداشت ياسوج - تجهيز آزمايشگاه سيالات

 • دانشگاه بوعلی سينای همدان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • دانشگاه شهید بهشتی - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه بيرجند، دانشکده فنی و مهندسی قائن - تجهيز آزمايشگاه سيالات، مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • دانشکده فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای بوشهر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و سیالات

 • دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

 • دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (تهران) - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک پسران تبریز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و ترمودینامیک

 • دانشگاه تبریز - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، ترمودینامیک

 • دانشگاه تفرش - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک، عملیات واحد، انرژی های نو

 • دانشگاه تهران - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات و انتقال حرارت

 • دانشگاه تربیت مدرس تهران - تجهيز آزمايشگاه سيالات

 • دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان - تجهیز آزمایشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه جیرفت - تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه شهید چمران اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات، هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه شهید چمران رشت - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک

 • دانشگاه حکیم سبزواری - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح، ترمودینامیک و دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه خليج فارس - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات و هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه خوارزمی - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه شهید رجایی - تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه رازی کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • دانشگاه زابل - تجهيز آزمايشگاه سیالات، هیدرولیک و پنوماتیک، ترمودینامیک انتقال حرارت، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه زنجان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و سیالات

 • دانشگاه دامغان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت

 • دانشگاه شهید ستاری (دانشکده هوا فضا) - تجهيز آزمايشگاه سیالات، هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه سمنان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات، مقاومت مصالح و انتقال حرارت

 • دانشگاه سیستان و بلوچستان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه شريعتی تهران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • دانشگاه شهاب دانش قم - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • دانشگاه شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه صنعتی ارومیه - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح و دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مقاومت مصالح و سیالات

 • دانشگاه صنعتی اصفهان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه صنعتی بيرجند - تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • دانشگاه صنعتی سيرجان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • دانشگاه صنعتی سهند - تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه صنعتی شاهرود - تجهيز آزمايشگاه سيالات و انتقال حرارت

 • دانشگاه صنعتی شریف - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات

 • دانشگاه صنعتی قم - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه صنعتی کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مکانیزمها، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور - تجهيزآزمايشگاه سيالات، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • دانشگاه علم و صنعت - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات، انتقال حرارت، سیالات و ترمودینامیک

 • دانشگاه علم و فناوری مازندران - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت و مقاومت مصالح

 • دانشگاه علم و هنر یزد - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک

 • دانشگاه علوم و فنون مازندران - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، سیالات، ترمودینامیک

 • دانشگاه علوم دریایی چابهار - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح

 • دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات و انتقال حرارت

 • دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه علوم پزشکی ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه علوم پزشکی گناباد- تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه علوم کشاورزی گرگان - تجهیز آزمایشگاه سیالات

 • دانشگاه علوم پزشکی یزد- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه فسا - تجهيز آزمايشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه فناوري نوين آمل- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، سیالات

 • دانشگاه فناوري نوين قوچان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، سیالات

 • دانشگاه فنی حرفه ای قاضی طباطبایی ارومیه - تجهيز آزمايشگاه خاک

 • دانشگاه فردوسی مشهد - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیزمها، مقاومت مصالح، هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه قم - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانیک سیالات

 • دانشگاه کردستان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، دینامیک ماشین وارتعاشات، ترمودینامیک

 • دانشگاه گرگان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • دانشگاه گلستان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه گلپايگان- تجهيزآزمايشگاه انتقال حرارت، ترموديناميک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه گیلان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک و خاک

 • دانشگاه لرستان - تجهيز آزمايشگاه سيالات

 • دانشگاه محقق اردبيلي- تجهيز آزمايشگاه سیالات، ترموديناميک، انتقال حرارت، هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه ملاير - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانیک سیالات

 • دانشگاه مازندران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات، هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه وليعصر رفسنجان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترموديناميک، ديناميک ماشين، انتقال حرارت، مقاومت مصالح، هيدروليک و پنوماتيک، مکانيزمها

 • دانشگاه هرمزگان - تجهيزآزمايشگاه سيالات، ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک، مقاومت مصالح

 • دانشگاه ياسوج - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مقاومت مصالح و سیالات

 • دانشگاه یزد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات، انتقال حرارت

 • مرکز آموزش عالی سراوان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • مرکز آموزش عالی گناباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات و ترمودینامیک

 • مرکز آموزش عالی محلات- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات

 • مرکز آموزش عالی لامرد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک و مکانیک سیالات

 • مرکز آموزش خلبانی بوتیا کرمان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • مجتمع آموزش عالی و پژوهشی آذربايجان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • مجتمع آموزش عالی و پژوهشی لارستان- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • موسسه آموزش عالی آيندگان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • موسسه آموزش عالی انرژی ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

 • موسسه آموزش عالی ایوانکی - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، ترمودینامیک، مکانیک سیالات

 • موسسه آموزش عالی بویین زهرا - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، ترمودینامیک، مکانیک سیالات انتقال حرارت، مقاومت مصالح و مکانیزمها

 • موسسه آموزش عالی جابربن حيان رشت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک سيالات

 • موسسه آموزش عالی خیام مشهد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح

 • موسسه آموزش عالی فخررازي ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و مکانيک سيالات

 • موسسه آموزش عالی کوثر قزوين - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • آبادان - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات

 • اسفراين - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات

 • اسلامشهر - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مقاومت مصالح

 • سما اسلامشهر - تجهيزآزمايشگاه ترمودینامیک و مکانیک سیالات

 • اسکو - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • اشکذر - تجهيز آزمايشگاه سيالات، انتقال حرارت و ترموديناميک

 • اليگودرز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • ايذه - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح

 • ایلخچی - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • اميديه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • اوز - تجهيز مقاومت مصالح

 • اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و مقاومت مصالح

 • اهر - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • بابلسر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • بروجن - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ترموديناميک و خاک

 • بناب - تجهيزآزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک

 • بندرعباس - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • بویین زهرا - تجهيز آزمایشگاه مقاومت مصالح

 • بيرجند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • پارسيان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سيالات و انتقال حرارت

 • پرند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • تاکستان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، مکانيک سيالات، ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • تفت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • تهران مرکز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانيک سيالات، ترموديناميک و علم مواد

 • تهران غرب - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دماوند - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مکانیک سيالات، مقاومت مصالح و انتقال حرارت

 • دورود - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • دولت آباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانیک سیالات

 • دهدشت - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • رامسر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک خاک

 • رودهن - تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک، مقاومت مصالح

 • زنجان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک خاک

 • حاجی آباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • خمينی شهر- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانيزمها و انتقال حرارت

 • خمین - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • ساوه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • سنندج - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • سوسنگرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و ترموديناميک

 • شهرری - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • شهر مجلسی- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • شهرضا - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • شيراز - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • شوشتر - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، انتقال حرارت

 • صفادشت - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح

 • علی آباد کتول - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

 • فيروزکوه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • فومن و شفت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • قائم شهر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • قوچان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • کاشان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانيزمها

 • کرج - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سيالات، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • گرگان - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک سيالات

 • گلپايگان - تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • گنبدکاووس - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • لاهيجان - تجهيز آزمايشگاه سيالات، انتقال حرارت، ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مقاومت مصالح

 • لامرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • لنجان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح

 • محلات - تجهيز آزمايشگاه سيالات و انتقال حرارت

 • مرودشت - تجهيزآزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • مرند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • مسجد سليمان - تجهيز آزمايشگاه هيدروليک و پنوماتيک پايه

 • ممقان - تجهيز آزمايشگاه سيالات

 • ميانه - تجهيزآزمايشگاه ترموديناميک

 • مياندواب - تجهيزآزمايشگاه مکانيک سيالات و مقاومت مصالح

 • ميناب - تجهيزآزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

 • نجف آباد - تجهيز آزمايشگاه سيالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مقاومت مصالح و ترموديناميک

 • نورآباد ممسنی - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مکانیک سیالات، مقاومت مصالح

 • نيريز - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک ، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • هشتگرد - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • ورامین - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • يزد- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، انتقال حرارت، ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

 • اراک - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، مقاومت مصالح

 • اصفهان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، سیالات

 • اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • بندرعباس - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • تهران (شمیرانات) - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • جهرم - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • رشت - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • زنجان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • ساری - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • سنندج - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • کرمان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • کرج - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • گرگان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • مشهد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • همدان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • یاسوج - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • علمی کاربردی واحد ابهر - تجهيز آزمايشگاه سيالات

 • علمی کاربردی واحد اهواز - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات و انتقال حرارت

 • علمی کاربردی واحد اليگودرز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • علمی کاربردی واحد بافق - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • علمی کاربردی واحد برج آوران- تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • علمی کاربردی واحد راه آهن شهری (مترو) - تجهيز آزمايشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

 • علمی کاربردی واحد شيرگاه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • علمی کاربردی خانه کارگر، معطر تهران - تجهيز آزمايشگاه سيالات، هیدرولیک پایه

 • علمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • موسسه آموزشی و پژوهشی صنعت خودروسازی سابکو - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • تعاونی توليدکنندگان بروجرد - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و سيالات

 • دانشگاه آیت الله بروجردی - تجهيز آزمايشگاه سيالات، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • آموزشکده فنی و حرفه ای الزهرا بوشهر - تجهيز آزمايشگاه سيالات

 • آموزشکده فنی و حرفه ای سنندج - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • آموزشکده سما کرج واحد برادران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • آموزشکده سما مهاباد - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • آموزشکده فنی پسران میبد - تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه اراک - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ترمودینامیک، سیالات

 • دانشگاه اردکان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مقاومت مصالح و سیالات

 • دانشگاه ارومیه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مکانیزمها

 • دانشگاه ارومیه (دانشکده فنی خوی) - تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه اسفراین - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه اصفهان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه الزهرا - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک دینامیک ماشین و ارتعاشات، خاک، هیدرولیک و پنوماتیک، انتقال حرارت

 • دانشگاه انوشيروانی بابل - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • دانشگاه امام حسين (ع) - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک

 • دانشگاه ايلام - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • دانشگاه بابل - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • دانشگاه باهنر کرمان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه بجنورد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • دانشکده بهداشت، ايمني و سلامت تهران - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • دانشکده بهداشت دامغان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • دانشکده بهداشت شهید بهشتی - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشکده بهداشت همدان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشکده بهداشت ياسوج - تجهيز آزمايشگاه سيالات

 • دانشگاه بوعلی سينای همدان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • دانشگاه شهید بهشتی - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه بيرجند، دانشکده فنی و مهندسی قائن - تجهيز آزمايشگاه سيالات، مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • دانشکده فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای بوشهر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و سیالات

 • دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

 • دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (تهران) - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک پسران تبریز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و ترمودینامیک

 • دانشگاه تبریز - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، ترمودینامیک

 • دانشگاه تفرش - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک، عملیات واحد، انرژی های نو

 • دانشگاه تهران - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات و انتقال حرارت

 • دانشگاه تربیت مدرس تهران - تجهيز آزمايشگاه سيالات

 • دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان - تجهیز آزمایشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه جیرفت - تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه شهید چمران اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات، هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه شهید چمران رشت - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک

 • دانشگاه حکیم سبزواری - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح، ترمودینامیک و دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه خليج فارس - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات و هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه خوارزمی - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه شهید رجایی - تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه رازی کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • دانشگاه زابل - تجهيز آزمايشگاه سیالات، هیدرولیک و پنوماتیک، ترمودینامیک انتقال حرارت، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه زنجان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و سیالات

 • دانشگاه دامغان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت

 • دانشگاه شهید ستاری (دانشکده هوا فضا) - تجهيز آزمايشگاه سیالات، هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه سمنان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات، مقاومت مصالح و انتقال حرارت

 • دانشگاه سیستان و بلوچستان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه شريعتی تهران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • دانشگاه شهاب دانش قم - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • دانشگاه شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه صنعتی ارومیه - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح و دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مقاومت مصالح و سیالات

 • دانشگاه صنعتی اصفهان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه صنعتی بيرجند - تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • دانشگاه صنعتی سيرجان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • دانشگاه صنعتی سهند - تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه صنعتی شاهرود - تجهيز آزمايشگاه سيالات و انتقال حرارت

 • دانشگاه صنعتی شریف - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات

 • دانشگاه صنعتی قم - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه صنعتی کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مکانیزمها، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور - تجهيزآزمايشگاه سيالات، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • دانشگاه علم و صنعت - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات، انتقال حرارت، سیالات و ترمودینامیک

 • دانشگاه علم و فناوری مازندران - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت و مقاومت مصالح

 • دانشگاه علم و هنر یزد - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک

 • دانشگاه علوم و فنون مازندران - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، سیالات، ترمودینامیک

 • دانشگاه علوم دریایی چابهار - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح

 • دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات و انتقال حرارت

 • دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه علوم پزشکی ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه علوم پزشکی گناباد- تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • دانشگاه علوم کشاورزی گرگان - تجهیز آزمایشگاه سیالات

 • دانشگاه علوم پزشکی یزد- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه فسا - تجهيز آزمايشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه فناوري نوين آمل- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، سیالات

 • دانشگاه فناوري نوين قوچان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، سیالات

 • دانشگاه فنی حرفه ای قاضی طباطبایی ارومیه - تجهيز آزمايشگاه خاک

 • دانشگاه فردوسی مشهد - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیزمها، مقاومت مصالح، هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه قم - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانیک سیالات

 • دانشگاه کردستان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، دینامیک ماشین وارتعاشات، ترمودینامیک

 • دانشگاه گرگان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • دانشگاه گلستان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه گلپايگان- تجهيزآزمايشگاه انتقال حرارت، ترموديناميک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دانشگاه گیلان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک و خاک

 • دانشگاه لرستان - تجهيز آزمايشگاه سيالات

 • دانشگاه محقق اردبيلي- تجهيز آزمايشگاه سیالات، ترموديناميک، انتقال حرارت، هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشگاه ملاير - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانیک سیالات

 • دانشگاه مازندران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات، هیدرولیک و پنوماتیک

 • دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • دانشگاه وليعصر رفسنجان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترموديناميک، ديناميک ماشين، انتقال حرارت، مقاومت مصالح، هيدروليک و پنوماتيک، مکانيزمها

 • دانشگاه هرمزگان - تجهيزآزمايشگاه سيالات، ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک، مقاومت مصالح

 • دانشگاه ياسوج - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مقاومت مصالح و سیالات

 • دانشگاه یزد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات، انتقال حرارت

 • مرکز آموزش عالی سراوان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • مرکز آموزش عالی گناباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات و ترمودینامیک

 • مرکز آموزش عالی محلات- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات

 • مرکز آموزش عالی لامرد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک و مکانیک سیالات

 • مرکز آموزش خلبانی بوتیا کرمان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • مجتمع آموزش عالی و پژوهشی آذربايجان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • مجتمع آموزش عالی و پژوهشی لارستان- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • موسسه آموزش عالی آيندگان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • موسسه آموزش عالی انرژی ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

 • موسسه آموزش عالی ایوانکی - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، ترمودینامیک، مکانیک سیالات

 • موسسه آموزش عالی بویین زهرا - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، ترمودینامیک، مکانیک سیالات انتقال حرارت، مقاومت مصالح و مکانیزمها

 • موسسه آموزش عالی جابربن حيان رشت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک سيالات

 • موسسه آموزش عالی خیام مشهد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح

 • موسسه آموزش عالی فخررازي ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و مکانيک سيالات

 • موسسه آموزش عالی کوثر قزوين - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • آبادان - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات

 • اسفراين - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات

 • اسلامشهر - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مقاومت مصالح

 • سما اسلامشهر - تجهيزآزمايشگاه ترمودینامیک و مکانیک سیالات

 • اسکو - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • اشکذر - تجهيز آزمايشگاه سيالات، انتقال حرارت و ترموديناميک

 • اليگودرز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • ايذه - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح

 • ایلخچی - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • اميديه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • اوز - تجهيز مقاومت مصالح

 • اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و مقاومت مصالح

 • اهر - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • بابلسر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • بروجن - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ترموديناميک و خاک

 • بناب - تجهيزآزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک

 • بندرعباس - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • بویین زهرا - تجهيز آزمایشگاه مقاومت مصالح

 • بيرجند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • پارسيان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سيالات و انتقال حرارت

 • پرند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • تاکستان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، مکانيک سيالات، ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • تفت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • تهران مرکز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانيک سيالات، ترموديناميک و علم مواد

 • تهران غرب - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • دماوند - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مکانیک سيالات، مقاومت مصالح و انتقال حرارت

 • دورود - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • دولت آباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانیک سیالات

 • دهدشت - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • رامسر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک خاک

 • رودهن - تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک، مقاومت مصالح

 • زنجان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک خاک

 • حاجی آباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • خمينی شهر- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانيزمها و انتقال حرارت

 • خمین - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • ساوه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • سنندج - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • سوسنگرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و ترموديناميک

 • شهرری - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • شهر مجلسی- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • شهرضا - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • شيراز - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • شوشتر - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، انتقال حرارت

 • صفادشت - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح

 • علی آباد کتول - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

 • فيروزکوه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • فومن و شفت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • قائم شهر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • قوچان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • کاشان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانيزمها

 • کرج - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سيالات، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • گرگان - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک سيالات

 • گلپايگان - تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • گنبدکاووس - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • لاهيجان - تجهيز آزمايشگاه سيالات، انتقال حرارت، ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مقاومت مصالح

 • لامرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • لنجان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح

 • محلات - تجهيز آزمايشگاه سيالات و انتقال حرارت

 • مرودشت - تجهيزآزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • مرند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • مسجد سليمان - تجهيز آزمايشگاه هيدروليک و پنوماتيک پايه

 • ممقان - تجهيز آزمايشگاه سيالات

 • ميانه - تجهيزآزمايشگاه ترموديناميک

 • مياندواب - تجهيزآزمايشگاه مکانيک سيالات و مقاومت مصالح

 • ميناب - تجهيزآزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

 • نجف آباد - تجهيز آزمايشگاه سيالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مقاومت مصالح و ترموديناميک

 • نورآباد ممسنی - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مکانیک سیالات، مقاومت مصالح

 • نيريز - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک ، ديناميک ماشين و ارتعاشات

 • هشتگرد - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • ورامین - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

 • يزد- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، انتقال حرارت، ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

 • اراک - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، مقاومت مصالح

 • اصفهان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، سیالات

 • اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • بندرعباس - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • تهران (شمیرانات) - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • جهرم - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

 • رشت - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • زنجان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • ساری - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • سنندج - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • کرمان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • کرج - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • گرگان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • مشهد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • همدان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • یاسوج - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

 • علمی کاربردی واحد ابهر - تجهيز آزمايشگاه سيالات

 • علمی کاربردی واحد اهواز - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات و انتقال حرارت

 • علمی کاربردی واحد اليگودرز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • علمی کاربردی واحد بافق - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • علمی کاربردی واحد برج آوران- تجهيز آزمايشگاه سیالات

 • علمی کاربردی واحد راه آهن شهری (مترو) - تجهيز آزمايشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

 • علمی کاربردی واحد شيرگاه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • علمی کاربردی خانه کارگر، معطر تهران - تجهيز آزمايشگاه سيالات، هیدرولیک پایه

 • علمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

 • موسسه آموزشی و پژوهشی صنعت خودروسازی سابکو - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • تعاونی توليدکنندگان بروجرد - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و سيالات

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم